Dla rolnictwa

Obniż roczne koszty utrzymania gospodarstwa nawet o 100 %

GWARANCJA ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI W CIĄGU 5 LAT – PRZY KOSZTACH PONOSZONYCH ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 10.000 W SKALI ROKU
SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ
Rolnicy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne odniosą wymierne korzyści podatkowe. Gospodarstwa Rolne zapłacą mniejszy podatek rolny.
ROLNIKU!
- ZAINWESTUJ W ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII LUB W URZĄDZENIA SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA - ZYSKAJ ULGĘ INWESTYCYJNĄ

Kto może na tym skorzystać?

Podatnicy podatku rolnego, a więc: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, którzy są:
  • właścicielami gruntów
  • posiadaczami samoistnymi gruntów
  • użytkownikami wieczystymi gruntów
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Jaką wartość inwestycji można odliczyć?
Rolniku, możesz odliczyć od podatku rolnego 25% udokumentowanych kosztów inwestycji - art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 268). Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na: zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii - słońca, spadku wód, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
PAMIĘTAJ:
Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu na podstawie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają określoną w decyzji w sprawie ulgi w inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
PRZYKŁAD 1
JEŻELI PROWADZĄC GOSPODARSTWO ROLNE PŁACISZ 5 TYS. PODATKU ROLNEGO W SKALI ROKU TO INWESTUJĄC W INSTALACJĘ FOTOWOLTANICZNĄ 50 TYS. ZŁ, 25 % Z TEGO, CZYLI 12,5 TYS. ZŁ TO KWOTA DO ODLICZENIA. WYSTARCZY, ŻE DO SWOJEGO URZĘDU GMINY DOSTARCZYSZ FAKTURĘ ZA INWESTYCJĘ PLUS WNIOSEK I PRZEZ 2,5 ROKU NIE PŁACISZ PODATKU ROLNEGO.

PRZYKŁAD 2
JEZELI PŁACISZ PODATEK ROLNY W WYSOKOŚCI 1000 ZŁ ROCZNIE, INWESTUJĄC W FOTOWOLTIKĘ 40 TYS. ZŁ., CZYLI DO ODLICZENIA MASZ 10 TYSIECY ZŁ. INWESTYCJA W OZE SPRAWI, ŻE NIE ZAPŁACISZ PODATKU ROLNEGO PRZEZ 10 LAT.

ROLNICY PROSUMENCI

Możesz skorzystać dodatkowo z systemu upustów i stać się prosumentem, wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji w celu zużycia jej na potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością rolniczą.
SKORZYSTAJ Z RZĄDOWEGO PROGRAMU „MÓJ PRĄD”
DO 5000 DOFINANSOWANIA NA INSTALACJĘ FOTOWOLTANICZNĄ
NIE ZWLEKAJ – LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
SZCZEGÓŁY PROGRAMU „MÓJ PRĄD”
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych.
Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.więcej na ten temat tutaj